Dagöholm Behandlingshem

Dagöholm Behandlingshem


Dagöholm 1
641 62 VALLA
0150-664100

Företagspresentation

Behandlingens genomförande

På Dagöholm använder vi inte längre begreppet behandlingsplan, utan vi han anammat begreppet från riktlinjerna genomförandeplan. Likaså har vi strukit begreppet dubbeldiagnos ur vår vokabulär till förmån för det mer relevanta begreppet samsjuklighet.

Innan man skrivs in på Dagöholm önskar vi att den blivande klienten gör ett studiebesök, dels för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om klienten, men även för att denne ska kunna bilda sig en uppfattning om oss och om Dagöholm i stort. Till exempel är Dagöholm mycket stort till ytan och ofta rör det sig ett stort antal människor på Dagöholm, något som inte alla klarar av. Under studiebesöket ställs olika frågor för att ta reda på om vi kan tillgodose den sökandes behov. Det är aldrig den som söker som behöver övertyga oss att den vill komma till oss, det är Dagöholm som ska motivera varför man inte kan komma till oss. Vanliga orsaker brukar vara att den sökandes problematik ligger utanför vårat kompetensområde. Suicidnära och psykosnära personer kan vi heller inte ta emot då vi inte har nattbemanning, inte heller kan vi ta emot klienter som är dokumenterat våldsbenägna även utan drogpåverkan, då av samma orsak.

Den första två veckorna man kommer till Dagöholm tillbringar man oftast tillsammans med andra inskrivna i köket, detta har visat sig fungera bra, då man senare kommer att ingå i jourgrupp och vara ansvarig för mat och disk under helger och kvällar. Många som kommer till oss behöver även en kortare tid för att acklamatisera sig eller "landa" som det ibland heter. Under dessa två veckor görs även ASI, KASAM och SCL-90 för att ligga till grund tillsammans med uppdraget från placeringsansvarig för genomförandeplanen. Beroende på placeringstid, problembild etc, kan dessa genomförandeplaner se mycket olika ut. Detta är även en orsak till att Dagöholm strikt arbetar med ett individuellt genomförande av behandlingstiden. Genomförandeplan som görs upp tillsammans med den inskrivne ska delges placeringsansvarig i de fall denne inte medverkat.

Varefter tiden på Dagöholm framskrider och olika delmål uppnås, alternativt inte uppnås revideras genomförandeplanen. Vi ser även det som mycket viktigt att det finns ett samarbete med placerande kommun, klient och Dagöholm. Av den anledningen ser vi gärna att om det är möjligt att placerande kommuners socialsekreterare eller annan ärendeansvarig kommer till oss och klienten på besök.

Beroende på individuella förutsättningar, och om inget annat överenskommits så deltar man som inskriven på Dagöholm i alla förekommande aktiviteter, dock efter sin förmåga. Detta innebär att det dagliga schemat ska följas (innebär att kliva upp på morgonen) att man deltar i individuella och/eller gruppsamtal, skola alternativt att man arbetar i olika projekt. Efter förmåga deltar man i fysisk träning (eller en promenad).

Efter klockan 16.30 är det fri tid och på Dagöholm finns flertalet olika möjligheter att skaffa sig en vettig fritidssysselsättning eller förkovra sig i en redan befintlig.

Under tiden man är inskriven på Dagöholm ska en plan för vad som ska hända efter vistelsen på Dagöholm upprättas alternativt att en sådan plan finns med redan från start i uppdraget. Vi på Dagöholm vill gärna att om ASI och andra utredningar är gjorda på hemmaplan att vi får ta del av dessa. Observera att vi även vill ha intervjuunderläget till ASI, dels får vi en bättre helhetsbild, än att vi endast får ta del av återföringssamtalet (AFF). Dels vill vi om det är möjligt använda den till vår statistik.

Dagöholm arbetar med team, detta innebär att varje klient har en kontaktperson/handläggare på Dagöholm, men även ingår i ett team med som mest 9 andra inskrivna. I teamet finns två från behandlargruppen och en från praktikergruppen knutna, detta för att uppnå mesta möjliga kontinuitet och att det för det mesta kommer att finnas någon personal från teamet som känner till klienten att prata med eller fråga/få hjälp av. Teamen följs åt även i gruppsamtalen, och varje grupp har sitt eget grupprum.

All medicinering sker genom vår läkare/sjuksköterska och det är inte tillåtet att ha egen medicin, undantag är mediciner som läkare/sjuksköterska bedömer är livsviktiga för den inskrivne att ha och själva hantera, som allergi/astmamedicin etc.

Dagöholm har ramavtal med ett stort antal kommuner. Upptagningsområdet är hela landet. Inskrivningsförfarande sker genom socialsekreterare.

Den vanligaste vägen för att komma till oss som inskriven är att man kontaktar sin socialtjänst och beskriver sin problematik.

Arbetsgivare erbjuder idag också allt oftare sina anställda behandling i olika former.För den som dömts till kriminalvård finns det också möjlighet att söka så kallad §34 på behandlingshem.Dagöholm tar emot förfrågningar och ger information till enskilda men är noga med att själva uppdraget skall igångsättas av ovan beskrivna myndigheter eller arbetsgivare.Genom gällande lagstiftning regleras medborgares rätt till bistånd för missbruksproblematik och andra närliggande frågor.

Företagsinformation

Verksamheten ingår i: Behandlingshemmet Dagöholm
Organisationsnummer: 818500-4333
Bolagsform: Övrig stiftelse
Bolaget registrerat: 1973

Arbetsställe nr(cfar): 15033376

Kontaktpersoner:
Föreståndare: Anna-Lena Borén
Biträdande föreståndare: Marina Unnebäck
Utdelningsadress:
Dagöholm 1
641 62 VALLA
Hemsidor:

Översikt

Status: Aktiv
Registreringsdatum: 1973-01-01
Juridiskt namn: Behandlingshemmet Dagöholm
Verksamhet: SN87203 – Vårdboende för vuxna
Länsäte: Södermanland
Kommunsäte: Katrineholm
Moderbolag: Behandlingshemmet Dagöholm

Svensk näringsgrensindelning - SNI

SN87203 – Vårdboende för vuxna
SN8720310 – Vård- & behandlingshem
www.scanwaste.se adimo.nu www.advokatardhe.se www.stb.se www.elgus.nu