Användarvillkor

2020-01-01

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga aktiva annonsörer och ersätter tidigare allmänna villkor.

1. Tillämplighet:
Villkoren gäller för avtal om köp av de produkter som Adresspartner Sverige AB / Riksdelen vid var tid tillhandahåller.

2. Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter:
Adresspartner Sverige AB ska publicera bildannons eller textuppgift på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).

3. Ändringar:
Om kundens egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras efter ingånget avtal har kunden rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd bildannons eller textuppgift. Ändring publiceras snarast möjligt efter att den meddelats Adresspartner Sverige AB.

4. Immateriella rättigheter:
Adresspartner Sverige AB innehar rättigheterna till material som framställs av Adresspartner Sverige AB eller av Adresspartner Sverige AB utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande användas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av avtalet.

5. Kreditbedömning:
Adresspartner Sverige AB får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat kredit- och personregister än Adresspartner Sverige AB s kundregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan Adresspartner Sverige AB besluta om särskilda betalningsvillkor.

6. Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift:
Kunden garanterar att beställd bildannons eller textuppgift är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.

7. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift:
Kunden har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i bildannons, textuppgift och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas Adresspartner Sverige AB genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt varje ersättning som Adresspartner Sverige AB får utge. Kunden ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för bildannons, textuppgift och länkad information. Adresspartner Sverige AB är skyldig att snarast underrätta kunden om krav som riktas mot Adresspartner Sverige AB på grund av annonsering som utförts enligt avtal.

8. Fel:
Med fel avses att publicering av bildannons, textuppgift eller länkning avviker från avtalet. Adresspartner Sverige AB ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida. Reklamation skall ske så snart felet upptäckts dock senast inom 10 dagar från orderbekräftelsens utskriftsdatum. Sker inte invändning inom angiven tidsperiod, förlorar kunden rätten att framställa krav på ersättning.

9. Felavhjälpning:
Adresspartner Sverige AB har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

10. Påföljder vid fel:
Kunder får beträffande fel enligt punkt 12 som inte beror på kunden eller något förhållande på dennes sida kräva avhjälpande om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Adresspartner Sverige AB.

11. Ansvarsbegränsning:
Adresspartner Sverige AB:s skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. Adresspartner Sverige AB ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är begränsat till 5 000 kronor. Kunden är utan begränsning berättigad till ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

12. Adresspartner Sverige AB:s rätt att underlåta publicering:
Adresspartner Sverige AB förbehåller sig rätten att underlåta att införa bildannons eller textuppgift om den inte är förenlig med avtalets etiska regler i enligt punkt 10 eller på annat sätt enligt Adresspartner Sverige AB:s bedömning är oetisk.

13. Force Majeure:
Adresspartner Sverige AB ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför Adresspartner Sverige AB s kontroll och som Adresspartner Sverige AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Adresspartner Sverige AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

14. Ändring av dessa villkor:
Adresspartner Sverige AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

15. Överlåtelse av avtal:
Adresspartner Sverige AB får överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.

16. Anlitande av underleverantör:
Adresspartner Sverige AB har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

17. Tvist:
På avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist in anledning av avtalet skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.