Allmänna köpvillkor

Allmänna köpevillkor antagna av Adresspartner Sverige AB den 6:e Februari 2016.

Dessa villkor utgör avtalsinnehåll mellan å ena sidan Adresspartner AB (nedan Adresspartner Sverige AB) och å andra ett företag som ingått avtal med Adresspartner Sverige AB / Riksdelen om köp av tjänst (nedan Kund) om leverans av tjänster.

Avtalets innehåll

De Allmänna köpvilllkoren kompletteras av

1. Orderbekräftelse från Adresspartner Sverige AB/ Riksdelen , skriftlig eller digital, som specificerar vilka tjänster som avtalet omfattar, det avtalade priset och från vilken dag avtalet gäller;

2. Adresspartner Sverige AB:s användarvillkor (nedan Användarvillkoren) för hemsidan www.riksdelen.se (nedan Webbplatsen)

3. (nedan Integritetspolicyn) som bl.a. innehåller bestämmelser om Adresspartner:s behandling av personuppgifter.

Slutande av avtal mellan Kund och Adresspartner Sverige AB

Accept och Orderbekräftelse

Genom att muntligen eller skriftligen bekräfta en beställning vid personligt sammanträffande eller telefonsamtal med företrädare för Adresspartner Sverige AB avger Kunden juridiskt anbud till Adresspartner Sverige AB att träffa avtal. Anbudet innefattar bekräftelse av att Kunden accepterar att vara bunden av dessa Allmänna köpevillkor samt att Kunden tagit del de andra dokument som detta dokument hänvisar till, inkluderande Integritetspolicyn och Användarvillkoren. Kunden förbinder sig efter accept att följa villkoren i sin helhet.

Kund är bunden av varje beställning (anbud) enligt föregående stycke som görs på Webbplatsen www.riksdelen.se eller på annat sätt. Ett för Adresspartner Sverige AB förpliktigande avtal ingås när Adresspartner Sverige AB accepterar Kundens beställning och sänder en orderbekräftelse (nedan Orderbekräftelsen) via email eller per post eller via en överenskommelse över telefon. Kunden uppmanas att spara orderbekräftelsen som utgör del av parternas avtal.

Förbehåll

Adresspartner Sverige AB förbehåller sig rätten på vilka grunder som helst avstå från att träffa avtal med någon. Exempel på skäl till att Adresspartner Sverige AB väljer att inte ingå avtal med ditt företag kan vara information som framkommit i samband med kreditprövning, att det vid senare tidpunkt framkommer att någon lämnat oriktiga uppgifter, att företaget låtit annan använda dess inloggningsuppgifter, att företagets företrädare återkallar samtycke till behandling av personuppgifter, eller att ett avtal skulle riskera att leda till negativ publicitet för Adresspartner Sverige AB.

Adresspartner Sverige AB:s åtaganden

Leverans av tjänsterna

Adresspartner Sverige AB åtar sig att så länge parternas avtal är i kraft leverera de avtalade tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Adresspartner Sverige AB i befintligt skick och Adresspartner Sverige AB gör inga utfästelser och ställer inga garantier av något slag vare sig angående tjänsternas funktion, användbarhet för visst ändamål, Webbplatsens tillgänglighet eller funktion, informationsinnehållets riktighet eller fullständighet databasen.

Förändring av tjänsterna

Adresspartner Sverige AB förbehåller sig rätten att om det är nödvändigt förändra eller inskränka de avtalade tjänsterna. Det åligger därvid Adresspartner Sverige AB att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och ha kommit Adresspartner Sverige AB tillhanda senast tio (10) dagar före ändringens ikraftträdande.

Adresspartner Sverige AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig PPE rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

Kundens åtagande

Ansvar för användning av tjänsterna

Kund ansvarar obegränsat för all användning av de avtalade tjänsterna, inklusive anställdas och andra behöriga användares användande.

Pris och betalning

Kund ska betala de avgifter för de avtalade tjänsten som stipuleras i Orderbekräftelsen och faktura som Adresspartner Sverige AB tillställer Kunden tillsammans med Orderbekräftelsen, samt för varje förlängningsperiod till dess avtalet upphör i enlighet med Adresspartner Sverige AB s vid varje tidpunkt gällande prislista.

Vid försenad betalning äger Adresspartner Sverige AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom trettio (30) dagar efter förfallodatum får Adresspartner Sverige AB häva avtalet i sin helhet.

Avtalstid

Avtal gäller om inte annat särskilt avtalats i tolv (12) månader från det datum som anges i Orderbekräftelsen. Försåvitt ingendera parten säger upp avtalet med Avtalet skriftligen, med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid, förlängs avtalet vid utgången av de första tolv månaderna med ytterligare tolv (12) månader, samt därefter med tjugofyra (24) månader i sänder och enahanda uppsägningstid till varje förlängningstillfälle. Om avtalet förnyas genom en ny beställning är löptiden från andra förnyelsen tjugofyra (24) månader med tre (3) månaders uppsägningstid och förlängning med tjugofyra (24) månader om det inte sägs upp skriftligen.

Uppsägning från Kunds sida ska ske via epostmeddelande till kundtjanst@riksdelen.se

Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Adresspartner Sverige AB. Adresspartner Sverige AB har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet.

Force Majeure

Adresspartner Sverige AB ansvarar inte för avbrott eller förseningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll, såsom exempelvis arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra rättsliga påföljder. Om omständighet av den art som nämns ovan tillstöter, åtar sig Adresspartner Sverige AB att informera Kund – om möjligt – dels när situationen uppkommer, dels när den upphör. Har sådan omständighet fortlöpt längre än två månader har vardera part rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Övriga avtalsvillkor

Fullständig reglering

Dessa Allmänna köpevillkor inklusive samtliga dess bilagor utgör den fullständiga regleringen av parternas avtal avseende de tjänster som anges i Orderbekräftelsen och ersätter slutligen alla föregående muntliga eller skriftliga handlingar eller utfästelser mellan parterna.

Ändringar och tillägg

Adresspartner Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Ändringar är giltiga från det att de beslutas, och publiceras utan dröjsmål på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du besöker Webbplatsen regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Ogiltighet

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisdiktion över Adresspartner AB och dess avtal skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna avtalsvillkor är helt eller delvis ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga avtalsbestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse som ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Allmänna avtalsvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan dig och Adresspartner Sverige AB köp på Webbplatsen, tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna avtalsvillkor prövas av allmän domstol.

Publicerat den 1:a Mars 2016.